سبدخرید
0 محصول - 0,00 ﷼
سبدخرید شما خالی است
محصول قیمت

شیوه نامه ارزیابی کارمندان استیمان گستر در ارتباط با ارباب رجوع

مقدمه :

این شیوه نامه به منظور تبیین نحوه سنجش عملکرد کارمندان در رابطه با ارباب رجوع تدوین شده است. از آنجایی که نتایج این ارزیابی در فرمهای ارزشیابی سالانه و همچنین طرح ارتقاء پرسنل موثر است، دقت در اجرای فرایند ارزیابی مهم و ضروری می باشد.

الف - تعاریف :

الف 1 ارباب رجوع درونی : شامل کلیه پرسنل و مدیران که بنابر نوع وظیفه کارمند با وی ارتباط دارند .

الف 2 ارباب رجوع بیرونی : شامل افراد بیرون از شرکت اعم از اعضای هیات مدیره، کارمندان سایر دستگاه ها و سایر افرادی که برای انجام کاری یا گرفتن خدمتی به شرکت مراجعه می نمایند .

الف 3 مدیر مافوق : شامل کلیه مدیران میانی و هیئت مدیره و مدیر عامل

ب انواع فرمهای نظرسنجی :

ب 1 فرم نظرسنجی از مدیر مافوق کارمند

ب 2 فرم نظرسنجی از ارباب رجوع درونی

ب 3 فرم نظرسنجی از ارباب رجوع بیرونی

ج نحوه و زمان تکمیل فرمهای نظر سنجی

ج 1 فرم نظرسنجی ازمدیر مافوق کارمند هر سه ماه یکبار برای کلیه واحدها ارسال می گردد.این فرمها پس از تکمیل به واحد اداری عودت می گردد.

ج 2 - فرم نظرسنجی از ارباب رجوع درونی در ابتدای دی ماه هر سال برای کلیه واحدها ارسال می گردد .در مورد هریک از کارمندان با توجه به نوع کار و ارتباط کاری حداقل 2 فرم نظرسنجی در اختیار ارباب رجوع درونی ( اعم از کارمند، هیات مدیره و مدیر عامل ) قرار داده شده و پس از تکمیل حداکثر تا پایان دی ماه همان سال به واحد اداری ارسال می گردد . توزیع و جمع آوری فرمها و ارسال آن توسط واحد اداری در شرکت انجام می شود.

ج 3 - فرم نظرسنجی از ارباب رجوع بیرونی در مبادی ورودی در اختیار ارباب رجوع بیرونی قرار می گیرد. ارباب رجوع بیرونی پس از مراجعه به واحدها و کارمندان، نظر خود را در قالب فرم ارائه می نماید. این فرمها به صورت ماهیانه جمع آوری و در اختیار مدیریت قرار می گیرد.

ج 4 - به منظور ارزیابی مدیران، علاوه بر اجرای بند ج 1 ، ابتدای دی ماه هر سال فرمهای ارزیابی درون سازمانی در اختیار کلیه کارمندان تحت نظر وی قرار گرفته و پس از تکمیل، جمع آوری می گردد.

د نحوه محاسبه امتیاز

امتیاز طرح تکریم ارباب رجوع هر کارمند در پایان سال عبارت از میانگین امتیازهای کسب شده از فرمها می باشد که توسط واحد اداری در مقیاس 100 محاسبه شده و جهت درج در بند 10 ج فرم های ارزشیابی سالانه به مدریت اعلام می گردد.

تبصره 1 : چنانچه فرایند تکمیل و ارسال فرمهای نظرسنجی در مورد کارمند صورت نگیرد ، وی از امتیاز این بخش محروم خواهد شد .

تبصره 2 : میانگین امتیاز هر بخش محاسبه و به واحد مربوط اعلام می گردد و همچنین در مراسم روز کارمند هر سال به واحدی که بالاترین میانگین را دارا می باشد لوح سپاس با امضای مدیر عامل شرکت اعطا خواهد شد.

تماس با ما

قـم،شهرک صنعتی شکوهیه، فاز2، خیابان شهید کاظمی، کوچه1، کاوه7، بلوک KA52
025-33346596 و 33346597-025
025-36633623 و 36626021-025
025-36645675 و 36645674-025

025-36645676
10000000000661
09186038063
 Info@Afzalpour.Ir